Browsing Category

Lối Sông

Bụi bẩn, hãy biến đi!

Bụi được tạo ra từ tất cả các thành phần. Từ tế bào da chết, phấn hoa, sợi từ quần áo và bụi bẩn từ môi trường.Thấy bụi trong nhà thì không vui chút nào và…